M. Zeldenrust Noordanusstraat 22, 1827 MJ Alkmaar
06 - 10 00 75 76

Onderzoeksmethoden

16 Standaard onderzoeksmethoden:

Doel

Het formule imago onderzoek geeft een gedetailleerd inzicht in de positionering en het functioneren van uw formule. Het toont aan in welke richting uw formule zich zou moeten ontwikkelen om ook op langere termijn succesvol te zijn. Het formule imago onderzoek draagt bij tot de strategische besluitvorming en levert een strakke briefing voor reclamebureau, winkelontwerper en winkelcommunicatiespecialist.

Methode

Er zijn twee basisbenaderingen:
• Kwalitatief: diepte-interviews en/of groepsdiscussies met klanten en/of potentiële klanten.
• Kwantitatief: regionale of landelijke steekproef, soms telefonisch, soms op locatie, soms een combinatie van beide methoden.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Circa 30 dagen

Doel

Het folder & advertising onderzoek meet effectiviteit en rendement van alle soorten folders, radio/tv-commercials, advertenties, direct mailings, brochures of winkelacties. Het laat zien hoe relevant en geloofwaardig hetgeen u communiceert is. Geeft richtlijnen voor verbeteringen, zonder op de stoel van ‘creatieven’ plaats te nemen. Het folder & advertising onderzoek toont aan in hoeverre uw boodschap aansluit bij de feitelijke beleving van uw klanten of het gewenste imago van uw formule. En levert vaak aanzienlijke budgetbesparingen op.

Methode

Kwalitatief onderzoek door middel van groepsdiscussies of diepte-interviews met klanten en/of potentiële klanten.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Circa 21 dagen

Doel

Het Koopstroom & Imago Onderzoek brengt de koopstromen binnen grotere verzorgingsgebieden in kaart en laat zien welke maatregelen genomen kunnen worden om het aanbod beter op de behoefte af te stemmen. Daarnaast brengt het concurrentieposities van verschillende typen aanbieders (per productgroep) in beeld. Het Koopstroom & Imago Onderzoek richt zich vooral op winkelcentra, winkelstraten, buurten en wijken. Het geeft een helder beeld van klantenprofielen en berekent het volume van alle relevante productgroepen. Wordt vooral aangewend door gemeenten, lokale overheden en beleggingsmaatschappijen.

Methode

Afhankelijk van de locatie wordt gekozen voor telefonisch of face-to-face onderzoek.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Circa 4 weken

Doel

knowledge in store kan beschikken over een groot internet panel van Synovate. Hierin bevindt zich niet alleen uw doelgroep, maar bevinden zich ook uw klanten. Uw klanten kunnen we zelfs selecteren en onderbrengen in een exclusief panel.

Van dit panel kunt u gebruik maken wanneer u dit wenst. Na de eenmalige opstart kunnen uw vragen binnen 24 uur aan de panelleden doorgegeven worden. Een paar dagen later heeft u antwoord.

Op deze manier houdt u, tegen zeer geringe kosten, voortdurend de vinger aan de pols als het gaat om de effectiviteit van acties, aanbiedingen, heropeningen en nieuwe winkels of activiteiten van uw concurrenten.

U kunt ons panel natuurlijk ook gebruiken voor meer uitgebreid of periodiek terugkerend onderzoek.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Tussen 5 en 7 dagen

Doel

Natuurlijk wilt u weten waarom mensen die wél tot uw doelgroep behoren, toch niet bij u komen. Daar is vaak een combinatie van oorzaken voor, die Knowledge in store met behulp van deze methode nauwkeurig in kaart brengt.

Knowledge in store berekent hoe groot deze groep is, wat de kenmerken zijn en hoeveel omzet u bij deze groep laat liggen. Natuurlijk laten we niet na om aan te geven hoe u het aanbod aantrekkelijker kunt maken, zonder uw huidige klanten af te schrikken.

Methode

Doorgaans telefonisch, soms aangevuld met face-to-face onderzoek rond één of meer vestigingspunten.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Verkorte versie: circa 2 weken
Normale versie: circa 3 weken

Doel

U wilt ‘de beste aanbieder in de buurt’ zijn of blijven. Daarom wilt u precies weten hoe uw winkel in de lokale markt functioneert ten opzichte van directe en indirecte concurrenten.
U wilt een duidelijke opdracht aan uw medewerkers kunnen geven op grond van harde cijfers. Na verloop van tijd wilt u resultaat zien. Het aantal klanten en bestedingen moeten toenemen. Dit onderzoek geeft u alle relevante informatie voor uw lokale marketingplan.

Methode

Telefonisch onderzoek in het directe verzorgingsgebied. Maakt gebruik van 16 beproefde beoordelingspunten.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

2 weken

Doel

U wilt weten wat uw klanten van uw winkel vinden, wat de sterke punten zijn en welke fouten worden gemaakt. U wilt weten welke verbeteringen tot meer tevreden en vooral tot ‘vollere’ klanten zullen leiden.

Methode

Wij gaan met uw vaste klanten praten. Dat doen we natuurlijk heel discreet. Zo mogelijk vergelijken we uw bedrijf met één of meer concurrenten. Serieuze klachten en verbeterpunten maken we aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk. Opvolgen van de onderzoeksresultaten leidt vrijwel direct tot omzettoename en rendementsverbetering.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

3 tot 4 weken

Doel

De omzet van één of meerdere verkooppunten stagneert. Het aantal klanten neemt af, de bestedingen dalen. Dit wilt u ombuigen. De oorzaken moeten dus in kaart gebracht worden om gericht tot actie over te gaan.

Methode

Telefonisch onderzoek achterhaalt de ernst van de situatie en breng oorzaak en gevolg met elkaar in verband.U krijgt van ons concrete aanbevelingen waarbij nadrukkelijk met doelgroepen en de concurrentie rekening wordt gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van 16 beproefde beoordelingspunten.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Circa 3 weken

Doel

Bijna alle commerciële formules bestaan uit een aantal productgroepen. Bij de voortdurende ontwikkeling van deze formules is het dan ook van belang om periodiek inzicht te krijgen in het functioneren van de specifieke productgroepen. Daarmee wordt voorkomen dat het assortiment als ‘los zand’ aan elkaar komt te hangen.

Methode

We kruipen met behulp van ‘reporterstechnieken’ in de huid van uw klanten en volgen het totale koopproces tot in de kleinste details. De bevindingen worden in de vorm van een ‘workshop’ met het management behandeld, wat resulteert in haalbare en op de praktijk getoetste aanbevelingen. Aansluitend hierop kunnen wij simulaties op basis van virtuele technieken leveren om mogelijke oplossingen te testen.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Op aanvraag

Doel

Het Klanten Herkomst Onderzoek toont de herkomst van de huidige omzet aan en laat zien wat uw positie in uw marktgebied is. Het onderzoek stelt bovendien vast hoe vaak uw klanten bij u over de vloer komen, wat ze bij u kopen en wat niet. We meten daarmee de ‘volheid’ van uw klanten.

Methode

Er wordt in het verkooppunt, direct achter de kassa of balie, gemeten, waarbij onder meer bestedingen genoteerd worden die vervolgens aan postcodes en demografische kenmerken worden gekoppeld. Vaak wordt ook de invloed van acties en aanbiedingen vastgelegd. Omdat op verschillende dagen wordt gemeten, kan alle informatie aan openingsmomenten worden gekoppeld.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

2 weken

Doel

Een onderzoek ter ondersteuning van een vestigings- en/of uitbreidingsaanvraag bij gemeenten. Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden uit twee opties: een ‘normatieve’ variant en een ‘functionerings’ variant waarbij het daadwerkelijk functioneren van een winkel of winkelgebied wordt gemeten.

Bij grote projecten wordt er een Ruimtelijk Economische Visie gemaakt, in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau. (RBOI uit Rotterdam).

Methode

Bij de normatieve versie wordt uitgegaan van deskresearch. Bij de functionerings variant worden telefonische interviews afgenomen bij een representatieve steekproef. De rapportage wordt samengesteld op grond van beschikbare data en waarneming ter plaatse.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

2 weken

Doel

Er wordt u een locatie aangeboden. U wilt zich in een paar dagen een beeld vormen van eventuele mogelijkheden en problemen van de locatie en het marktgebied. Daarvoor moet u kunnen beschikken over de meest elementaire data, zoals de kenmerken van de huishoudens en het bestedingspotentieel.

Methode

knowledge in store beschikt over alle relevante data van alle Nederlandse postcodegebieden.
Op grond van deze data en een bezoek aan de locatie door een van onze experts, stellen wij vast of de locatie voldoende potentie heeft. Is dit het geval, dan resulteert dit doorgaans in een aanvullend Koopgedrag of grootschalig Vestigings Plaats Onderzoek.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

Circa 5-8 werkdagen

Doel

Een VPO wordt vooral gebruikt bij de verwerving van nieuwe of bestaande verkooppunten of bij uitbreiding hiervan. Brengt een verzorgingsgebied in beeld en levert een gedetailleerde omzetprognose per productgroep op. Is voor zowel individuele verkooppunten als winkelcentra geschikt.
Het is een uitstekend hulpmiddel bij het bepalen van de meest geschikte formule en geeft aan waaraan het verkooppunt moet voldoen om een optimaal rendement te behalen.
Een VPO levert per saldo een nauwkeurige prognose op. Aan de hand hiervan kan vervolgens een investeringsplan worden gemaakt.

Methode

Telefonisch onderzoek in combinatie met planeconomische data, locatiebezoek en desk research.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

3 weken

Doel

Rendementsverbetering, daar gaat het hier om. Daartoe is het nodig om een verzorgingsgebied exact in kaart te brengen.
Uw verkooppunt staat hierbij centraal. Een verzorgingsgebied kan, afhankelijk van uw branche, een wijk, een stadsdeel of een stadscentrum zijn.

Methode

Een gedetailleerde analyse van de bevolking, in combinatie met een sterkte/zwakte analyse van alle aanbieders waarmee u dagelijks concurreert. Geeft een breed inzicht in het functioneren van uw verkooppunt. Bevindingen kunnen direct in daden worden omgezet. Om een representatief beeld te krijgen, voeren we dit onderzoek telefonisch uit.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

3 weken

Doel

U krijgt van ons een rapport dat is gebaseerd op een ‘Visual Check’. Onze experts bezoeken het verkooppunt en rapporteren de bevindingen aan de hand van een in overleg met u opgestelde checklist. Verslaggeving vindt plaats aan de hand van een volledig objectief rapport over de huidige staat en het functioneren van het verkooppunt.

We richten ons niet alleen op het functioneren van het personeel en op technische aspecten, maar ook de totale performance, verkoopkracht, netheid en hygiëne worden hierin meegenomen. Er kan gebruik worden gemaakt van een foto of videoreportage.

Methode

Een locatieonderzoek, al dan niet aangekondigd door onze expert(s), wordt vaak periodiek herhaald.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

In nader overleg

Doel

U wilt vanaf het moment van introductie of aanpassing van uw product of dienst kunnen volgen wat er gebeurt met uw activiteiten. U wilt dit continue kunnen meten tegen een lage prijs. U wilt de meting kunnen stoppen als u voldoende weet. U wilt weer door kunnen gaan op het moment dat u aanpassingen heeft doorgevoerd. U wilt het zeer snel en betaalbaar. U wilt direct kunnen reageren en de resultaten direct met de verantwoordelijken kunnen bespreken. Dan is ViewsCast voor u de betaalbare oplossing.

Methode

De respondent krijgt het verzoek, bijvoorbeeld via de kassabon, om een gratis 0800 nummer te bellen en zijn mening te geven over één of meerdere onderdelen van uw bedrijf. Via zijn eigen mobiele telefoon en door te bellen met een gratis nummer geeft hij respons door middel van het indrukken van de toetsen van zijn telefoon.

Via onze ViewsCast server bij Synovate in Amsterdam krijgt u toegang tot uw eigen beveiligde website, waardoor u binnen 20 seconden nadat de respondent het onderzoek heeft voltooid, inzicht heeft in de mening van die respondent.
U stelt via de ingebouwde rapportgenerator op uw eigen computer en op uw eigen bureau de rapporten samen. Dit kunnen wij natuurlijk ook voor u doen of wij stellen deze rapporten vooraf voor u in.
Wij geven graag een live demo bij u op het bedrijf.

Kosten

Op aanvraag

Levertijd

In nader overleg

Tailormade onderzoekmethoden

Naast de hiervoor beschreven 16 standaard onderzoeken levert knowledge in store natuurlijk ook op maat gemaakte onderzoeken.